Selamat datang di situs Organisasi Administratif Kecamatan Dong Bang, Distrik Prachantakham, Provinsi Prachinburi.

ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
กิจการสภา
ทรัพยากรท้องถิ่น
ทำเนียบบุคลากร
โครงสร้างการบริหาร
งานนโยบายและแผน
งานงบประมาณ
สำนักปลัด
งานการเจ้าหน้าที่
งานการเงิน
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
งานควบคุมภายใน


    หน้าแรก 
กิจกรรมทั่วไป

กิจกรรมทั่วไป  
 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม  
การแข่งขันกีฬาสายสัใพันธ์กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตำบล) และประ ... โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (กิจกรรมการถวายเทียนพรรษาแก่วัด จำนวน 5 แห่ง) ด้วยอ ...
 โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(กิจกรรมหล่อเทียนพรรษาและจัดนิทรรศการ) องค์การบ ...  โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561    ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดงบังร่วมกับองค์การบ ...
ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายใน)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียน ศพด.วัดจันทรังษี (1 ก.พ. -31 มี.ค.2564) 
     

รายการอาหารกลางวันของศูนย์เด็กเล็กวัดบ้านโนน 
     

รายการอาหารกลางวันของศูนย์เด็กเล็กวัดจันทรังษี ประจำเดือน ภุมภาพันธ์-มีนาคม 2564 
     

ข่าวย้อนหลัง

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอก)  
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสระหว่างเดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม 2563...     จำนวนผู้เข้าชม 64 ครั้ง
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564...     จำนวนผู้เข้าชม 62 ครั้ง
รับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร...     จำนวนผู้เข้าชม 67 ครั้ง
17 กุมภาพันธ์ 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะไฟหวาน ได้ดำเนินการ จัดกิจกรรม Big Cleani...     จำนวนผู้เข้าชม 123 ครั้ง
3 กุมภาพันธ์ 2564 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบล ท่ามะไฟหวานออกติดตามโครงการ ...     จำนวนผู้เข้าชม 113 ครั้ง
3 กุมภาพันธ์ ๒๕๖4 องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะไฟหวาน โดยนายสมคิด ด้วงชมภู นายกองค์การบร...     จำนวนผู้เข้าชม 105 ครั้ง
ประกาศรายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564...     จำนวนผู้เข้าชม 212 ครั้ง
ประกาศการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563...     จำนวนผู้เข้าชม 205 ครั้ง
รายงานการการตรวจสอบการเงินประจำปี 2563...     จำนวนผู้เข้าชม 224 ครั้ง
ปรกาศ ขายทอดตลาดงานรื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสหัสขันธ์...     จำนวนผู้เข้าชม 344 ครั้ง
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายในหน่วยงาน)
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านตม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin
   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล หมู่ที่ 3 ตำบลดงบังด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
   โครงการจ้างเหมาซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต สายแยกสุวรรณศร-เกาะมะไฟ หมู่ที่ 6,หมู่ 1,หมู่ 2 ทำ 3 ช่วง ตำบลดงบัง อำเภอป
   สอบราคาจ้างโครงการลงลูกรังถนนภายในตำบล
   สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าอาคารอเนกประสงค์ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำตรายางชื่อ - ตำแหน่ง
   ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๕ รายการ
   ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ขนาดเล็ก มีชั้นลอย(ตอกเสาเข็ม) สำหรับโรงเรียนบ้านฟากห้วย ตำบลฟากห้วย
   ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๖-๐๐๔๖
   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ขนาดเล็ก มีชั้นลอย(ตอกเสาเข็ม)สำหรับโรงเรียนบ้านฟากห้วย ตำบลฟากห้วย
   ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร Sharp Dx-2500 จำนวน 2 รายการ
   ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ Xerox P285 dm
   ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรีโมทแอร์(กองช่าง) จำนวน ๑ รายการ
   ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาประปาสำนักงานเทศบาล
   ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องชาร์จไฟฟ้าแบตเตอรี่วัสดุอุปกรณ์ฯ จำนวน ๔ รายการ
ข่าวย้อนหลัง
 
ประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประชาสัมพันธ์ทั่วไป  
ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ในตำบลดงบัง
ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ในตำบลดงบัง  

ประกาศสมัครสอบงานราชการทั่วไทย
ประกาศสมัครสอบงานราชการทั่วไทย  

หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  

หนังสือราชการ สถ.

มท 0810.6/ว445 | ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การย้ายภูมิลำเนาของผู้สูงอายุที่รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
หน่วยงาน : กพส. หนังสือลงวันที่ : 05/03/2564
มท 0810.2/ว454 | การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2564
หน่วยงาน : กพส. หนังสือลงวันที่ : 05/03/2564
มท 0820.2/ว449 | ขอให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดทุกแห่งตรวจสอบข้อมูลและเร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้อง ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563-เดือนกุมภาพันธ์ 2564
หน่วยงาน : กสว. หนังสือลงวันที่ : 05/03/2564
มท 0803.3/ว447 | การใช้ที่ราชพัสดุ
หน่วยงาน : กค. หนังสือลงวันที่ : 05/03/2564
- | รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
หน่วยงาน : กจ. หนังสือลงวันที่ : 04/03/2564
มท 0818.3/ว442 | ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แบบพิมพ์และเอกสารที่ใช้ในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี
หน่วยงาน : กต. หนังสือลงวันที่ : 04/03/2564
มท 0809.4/ว437 | การรับสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563
หน่วยงาน : สน.บถ. หนังสือลงวันที่ : 04/03/2564
มท 0808.5/ว4 | กำหนดการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติงานด้านบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หน่วยงาน : สน.คท. หนังสือลงวันที่ : 03/03/2564
มท 0810.2/ว430 | ขอความร่วมมือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ดำเนินการกรอกแบบสำรวจความประสงค์การใช้ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นภาษาอังกฤษในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO ระบบใหม่)
หน่วยงาน : กพส. หนังสือลงวันที่ : 03/03/2564
มท 0809.4/ว440 | ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการอบรมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หน่วยงาน : สน.บถ. หนังสือลงวันที่ : 04/03/2564
- | บัญชีเรียกรายงานตัวเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หน่วยงาน : สน.บถ. หนังสือลงวันที่ : 04/03/2564
มท 0816.3/ว432 | โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Moral Development School : MDS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หน่วยงาน : กศ. หนังสือลงวันที่ : 03/03/2564
มท 0808.3/ว435 | แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
หน่วยงาน : สน.คท. หนังสือลงวันที่ : 03/03/2564
มท 0804.3/ว436 | การหารือการเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก
หน่วยงาน : กม. หนังสือลงวันที่ : 03/03/2564
มท 0818.2/ว434 | ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสนับสนุนภารกิจการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี
หน่วยงาน : กต. หนังสือลงวันที่ : 03/03/2564
มท 0805.2/ว431 | โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หน่วยงาน : ตบ. หนังสือลงวันที่ : 03/03/2564
มท 0808.3/ว1247 | ส่งคำแนะนำ ตามมาตรา 23 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ของเทศบาลตำบลบ้านเพ และเทศบาลนครระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
หน่วยงาน : สน.คท. หนังสือลงวันที่ : 02/03/2564
มท 0809.4/ว416 | กำหนดการดำเนินการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 1-รุ่นที่ 3
หน่วยงาน : สน.บถ. หนังสือลงวันที่ : 02/03/2564
มท 0803.3/ว429 | แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
หน่วยงาน : กค. หนังสือลงวันที่ : 03/03/2564
มท 0816.3/ว426 | การเลื่อนกำหนดการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564
หน่วยงาน : กศ. หนังสือลงวันที่ : 02/03/2564
มท 0803.3/ว428 | การใช้งานระบบการให้บริการสอบถามและแจ้งปัญหาการใช้งานระบบ e-GP แบบออนไลน์
หน่วยงาน : กค. หนังสือลงวันที่ : 03/03/2564
มท 0816.4/ว427 | ขอเชิญรับชม Facebook Live การบรรยายหัวข้อ (แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 : การตรวจเยี่ยม Online)
หน่วยงาน : กศ. หนังสือลงวันที่ : 02/03/2564
มท 0810.3/ว425 | แจ้งเลื่อนการจัดโครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในรุ่นที่ 4-5
หน่วยงาน : กพส. หนังสือลงวันที่ : 02/03/2564
มท 0816.5/ว413 | โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูปฐมวัยในการจัดกิจกรรมตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 แบบ Active Learning ด้วยเทคนิคการบริหารสมองส่วนหน้า (Executive Function : EF) และการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (ระบบ NISPA) ประจำปี พ.ศ. 2564
หน่วยงาน : กศ. หนังสือลงวันที่ : 01/03/2564
มท 0803.3/ว423 | แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) รุ่นที่ 3-4, 6, 8 และรุ่นที่ 10
หน่วยงาน : กค. หนังสือลงวันที่ : 02/03/2564
มท 0808.2/ว415 | โครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564
หน่วยงาน : สน.คท. หนังสือลงวันที่ : 02/03/2564
มท 0816.3/ว408 | โครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/คณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ สร้างสรรค์นวัตกรรมและพัฒนาสมรรถนะครูยุคใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รหัสหลักสูตร 640303-64)
หน่วยงาน : กศ. หนังสือลงวันที่ : 01/03/2564
มท 0816.1/ว410 | แจ้งกำหนดการอบรมตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT สื่อและแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ
หน่วยงาน : กศ. หนังสือลงวันที่ : 01/03/2564
- | บัญชีเรียกรายงานตัวเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หน่วยงาน : สน.บถ. หนังสือลงวันที่ : 01/03/2564
มท 0810.8/ว407 | แนวทางการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หน่วยงาน : กพส. หนังสือลงวันที่ : 01/03/2564
มท 0806.2/ว14 | การจัดเตรียมคำถาม-คำตอบ ตามโครงการพัฒนาระบบช่วยตอบข้อความ ตอบคำถาม ให้ข้อมูลในรูปแบบ Chat bot เพื่อบริหารข้อมูลท้องถิ่นแบบอัตโนมัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หน่วยงาน : ศส. หนังสือลงวันที่ : 01/03/2564
มท 0809.2/ว404 | โครงการฝึกอบรมการปฏิรูประบบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564
หน่วยงาน : สน.บถ. หนังสือลงวันที่ : 01/03/2564
มท 0816.2/ว406 | โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัด อปท. พ.ศ. 2562 และแนวทางการตรวจสอบการดำเนินงาน ด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุของสถานศึกษาสังกัด อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หน่วยงาน : กศ. หนังสือลงวันที่ : 01/03/2564
สายตรงผู้บริหาร

การให้บริการ
หมู่บ้านในเขต อบต.
ระบบ EGP
สถิติการให้บริการ
การให้บริการ
การป้องกันการทุจริต
ตอบแบบประเมิน ITA
ปฏิทินกิจกรรม
มีนาคม 2564
อา พฤ
28 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 6 มีนาคม 2564
เบี้ยยังชีพ
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
เว็บไซต์บริการ
อบต.ในเครือข่าย

สำรวจความพึงพอใจ
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับการปฏิบัติงานของ อบต.ดงบัง
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
บริการออนไลน์
รวมลิงค์ต่างๆ
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.236.58.220
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,369,141

แบบสอบถาม
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง
อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
Tel : 037-578051   Fax : 037-578050
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.